Algemene voorwaarden

Door betaling van Uw aankoop, abonnement, beurtenkaart of lesgeld dan wel door reservatie van een les, training of sessie bij A GYM verklaart U kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met onderstaande algemene voorwaarde bij A GYM.

 

1. OVER DIT BELEIDSDOCUMENT 

1.1. Doel, toepassingsgebied en gebruikers 

A GYM verwerkt in haar bedrijfsvoering op verschillende manieren persoonsgegevens. De essentie en het bestaansrecht van A GYM zit in het aangaan van lidmaatschapsovereenkomsten met haar leden. 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Zie hiervoor ook de privacy verklaring van A GYM.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 

 • A GYM: het bewegingsconcept dat aan het Lid wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam A GYM aangeboden worden. 
 • Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap/de beurtenkaart of online aankoop is geadministreerd.
 • Vestiging: locatie van A GYM (Dorpsstraat 5, 2940 Stabroek, België)
 • Trainer: de persoon dewelke de trainingen, sportmomenten en/of workshops zal begeleiden.
 • Diëtist: de persoon dewelke de sessies omtrent voedingsadvies zal begeleiden
 • Abonnement = lidmaatschap: overeenkomst voor deelname aan een aantal welbepaalde activiteiten (offline en/of online) georganiseerd door/bij  A GYM
 • Beurtenkaart = lessenkaart: overeenkomst voor deelname aan een aantal welbepaalde activiteiten (offline en/of online) georganiseerd door/bij  A GYM
 • Online bookingplatform: online platform/app van Bsport waarin alle reservaties, betalingen en algemene gegevens verwerkt worden.
 • Webshop: A GYM biedt via de webshop haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN 

2.1 A GYM is een eenmanszaak onder zaakvoerder Annick Papen.

2.2 Op alle door A GYM gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de Vestiging gelegen. 

2.3 A GYM heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector” en aanvaardt daarmee tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen zoals deze in de Gedragscode is opgenomen indien een Lid daar een beroep op wenst te doen. 

2.4 Inschrijving vindt plaats door: 

 1. Voor personal training: op voorhand de trainingen af te spreken met de trainer of via het Online bookingplatform.
 2. Voor groepslessen: op voorhand de lessen te reserveren via het Online bookingplatform;
 3. Voor sessies voedingsadvies: op voorhand de sessies af te spreken met de diëtist of via het Online bookingplatform.

2.5 Het Lid mag gedurende de afgesproken tijden trainen in de Vestiging van A GYM, rekening houdend met de geldende huisregels. Tijden worden afgesproken tussen Trainer en Lid of ingeboekt via het Online bookingplatform.

2.7 Het is enkel mogelijk om deel te nemen aan de lessen, trainingen of sessies voedingsadvies van de vestiging op vertoon van een geldige beurtenkaart, een geldige afspraak of het lopen van een geldig abonnement. Vrije deelname aan lessen en trainingen kan enkel na persoonlijk overleg met de Trainer/Diëtist. 

2.8 A GYM behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.9 Als de maximum capaciteit is bereikt, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst. De inschrijver krijgt bericht van A GYM zodra zijn/haar lidmaatschap/beurtenkaart/sessie kan aanvangen. 

2.10 De webshop van A GYM, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van NOMAD YOGA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NOMAD YOGA aanvaard zijn

 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van A GYM. 

3.2 A GYM behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. 

 

ARTIKEL 4. LIDMAATSCHAP

 4.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door het Lid bij inschrijving aangegeven en/of vermeld worden op de betalingsaanvraag. 

4.2 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap/beurtenkaart aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de op de betalingsaanvraag/beurtenkaart vermelde startdatum. 

4.3 Het Lid is bekend met het feit dat deze overeenkomst van bepaalde duur automatisch wordt verlengd met een volgende periode van bepaalde duur.

4.4 Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van A GYM waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 

4.5 A GYM biedt de mogelijkheid tot deelname van een losse of éénmalige training of les na persoonlijk overleg met de Trainer. Het Lid krijgt hierbij eenmalige toegang tot de lessen op de dag waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft. 

 

ARTIKEL 5. LIDMAATSCHAPSGELDEN 

5.1 Lidmaatschapsgelden worden via overschrijving, domiciliëring, cash of Payconiq vooruitbetaald zoals aangegeven op de betalingsaanvraag. 

5.2 Beurtenkaarten worden via overschrijving, domiciliëring, cash of Payconiq betaald bij ontvangst van de beurtenkaart. 

5.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de aangegeven startdatum, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van A GYM, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. 

5.3 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien A GYM dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is A GYM gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 

5.4 Indien A GYM dient over te gaan tot invordering van haar vordering op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (15% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd. Wanneer A GYM over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het Lid de diensten en faciliteiten van A GYM niet gebruiken tot het moment dat alle door A GYM in rekening gebrachte bedragen betaald zijn en/of de eventueel getroffen (betaling)regeling door het Lid nageleefd wordt. 

5.5 Alle prijzen zijn inclusief BTW. A GYM is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen. 

 

ARTIKEL 6. PRIVACY 

6.1. 

 1. A GYM verwerkt de persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 2. In de privacyverklaring van A GYM wordt op een rijtje gezet welke gegevens door A GYM worden verwerkt, voor welke doeleinden A GYM dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. 

 

ARTIKEL 7. BEURTENKAART EN EN ABONNEMENTEN

7.1 Het Lid ontvangt, na overeenkomst met de trainer/diëtist en betaling, een log-in voor het online bookingplatform. 

7.2 De geldigheid van de beurten op de lessenkaart wordt vermeld op het online bookingplatform en dient steeds gerespecteerd te worden. Na de aangegeven geldige periode zijn de beurten vervallen. De mogelijkheid om de periode te verlengen wordt enkel aangeboden indien mogelijk én in overleg met A GYM, voor een vergoeding van EUR 10,00 voor groepsleskaarten en EUR 30,00 voor personal training kaarten. In geval van een lessenkaart in kader van lessenreeksen van een beperkt aantal lessen is verlenging nooit mogelijk.

7.3 De geldigheid van de abonnementen staat vermeld op de betalingsaanvraag en zal in het online bookingplatform opgevolgd worden. Personal training beurten zullen binnen de tijdspanne van het abonnement opgenomen moeten worden, indien dit niet mogelijk is zal hun geldigheid komen te vervallen. Opsparen van beurten tot na het einde van het abonnement is niet mogelijk. A GYM is niet verantwoordelijk indien de beurten niet allen opgenomen kunnen worden binnen de duur van het abonnement.

7.3 Overdraagbaarheid: het is niet toegestaan een sessie, een beurtenkaart of abonnement over te dragen op een andere persoon tenzij anders overeengekomen met A GYM. Indien overeengekomen met A GYM gelden de algemene voorwaarden en gedragsregels ook voor de nieuwe gebruiker van de sessie, beurtenkaart of abonnement. 

7.4 A GYM is bevoegd om bij misbruik van een beurtenkaart of abonnement het Lid de toegang te ontzeggen. 

 

ARTIKEL 8. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP EN SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP 

8.1. Een lidmaatschap (abonnement) wordt automatisch verlengd op de einddatum van de vorige periode zoals aangegeven op de betalingsaanvraag en in het online trainingsplatform. 6 dagen voor het einde van de overeenkomst krijgt Het Lid bericht om indien gewenst op tijd zijn/haar overeenkomst op te zeggen vooraleer de volgende periode ingaat. Indien er geen opzegging plaatsvindt voor het einde van de voorafgaande periode, gaat het Lid automatisch akkoord met de duur van een nieuwe, volledige periode.

8.2. De opzegging van een overeenkomst omwille van redenen vermeld in artikel 8.3 en 8.4 dient op straffe van niet aanvaarding steeds en uitsluitend middels aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan A GYM (Dorpsstraat 5, 2940 Stabroek; info@a-gym.be) te gebeuren. Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst steeds door aan de gekende voorwaarden.

8.3 Het Lid kan bij alle lidmaatschapsvormen en beurtenkaarten gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van het lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden: het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door A GYM van een geldig medisch attest (via e-mail of per post naar A GYM: Dorpsstraat 5, 2940 Stabroek; info@a-gym.be); het medisch attest geeft aan dat er vanaf het moment van verzending van het attest aan A GYM tenminste sprake is van 1 maand benodigde schorsing; de schorsing werkt vanaf het moment van ontvangst door A GYM en niet met terugwerkende kracht; voor de verwerking van de schorsing voldoet het Lid een eenmalige administratieve bijdrage van EUR 5,00. 

8.4 Het lid kan verder alle lidmaatschappen schorsen zonder medische reden indien er sprake is van langdurige afwezigheid (minimum 1 week of 7 opeenvolgende dagen; maximum 3 weken of 21 opeenvolgende dagen) vanwege vakantie, zakelijke reizen of familiale redenen. Dit moet minimum 14 dagen voor aanvang van de afwezigheid gecommuniceerd worden aan A GYM (via e-mail of per post naar A GYM: Dorpsstraat 5, 2940 Stabroek; info@a-gym.be). A GYM behoudt echter het recht om aanvragen tot schorsing voor deze of andere redenen, waarbij het lid geen medisch attest kan aantonen, te weigeren. Dit type schorsing is beperkt tot maximum 4 keer per jaar.

8.5 Indien het Lid een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat het Lid nooit meer zal kunnen sporten, zal A GYM het lidmaatschap/beurtenkaart op verzoek van het Lid beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail of per post naar A GYM: Dorpsstraat 5, 2940 Stabroek; info@a-gym.be). Resterende beurten/trainingen worden in overleg met A GYM vergoed, voor het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande beurten/trainingen. Echter, voor de verwerking van de beëindiging voldoet het Lid een eenmalige administratieve bijdrage van 15% van het, door A GYM te vergoeden, saldo; 

8.6 Indien het medisch attest of het bewijs van afwezigheid zoals weergegeven in 8.3 en 8.4 pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard. De gerechtskosten die A GYM hiertoe heeft moeten maken vallen steeds ten laste van het Lid dat nalatig is geweest. 

8.7 Indien het Lid kan aantonen dat A GYM haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien A GYM door het Lid hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal A GYM akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal A GYM desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding. 

8.8 Alle andere dan in artikel 8.2, 8.3 en 8.4 genoemde wijzen van beëindiging door het Lid, zoals het eenzijdig stopzetten van eventueel lopende betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige openstaande bijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het Lid worden betaald doet A GYM beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. A GYM zal vanaf dan bovenop deze bedragen een nalatigheidsintrest van 10% en een schadebeding van 15% aanrekenen.

8.9 A GYM mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het Lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid conform deze algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd. 

 

ARTIKEL 9. OPENINGSTIJDEN 

9.1 A GYM is bevoegd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 

9.2 A GYM is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal A GYM dit eenzijdig kunnen doen. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Rekening houdende met het aantal inschrijvingen behoudt A GYM steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen. Deze uurroosters en openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine quo non) voor het aangaan van de overeenkomst. Het Lid zal bij zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. 

9.3 A GYM is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten. 

 

ARTIKEL 10. INFORMATIEVERPLICHTING 

10.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bank gegevens) dienen direct schriftelijk aan A GYM te worden doorgegeven middels het e-mailadres info@a-gym.be. 

10.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer A GYM kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid. 

 

ARTIKEL 11. PERSONAL TRAINING EN SESSIES VOEDINGSADVIES

11.1 A GYM biedt personal training en/of sessies voedingsadvies aan waarbij het Lid persoonlijk begeleidt wordt door de trainer/diëtist op afspraak in overleg met het Lid.

11.2 Bij elke start van een sessie/personal training dmv beurtenkaart of abonnement is een intake verplicht tenzij anders overeengekomen met A GYM. Vanaf start van de beurtenkaart of abonnement krijgt het Lid toegang tot het online bookings- en trainingsplatform. Bij beëindiging van de samenwerking wordt de toegang tot het online trainingsplatform ontzegt tenzij anders overeengekomen met A GYM.

11.3 A GYM is bevoegd een training/sessie te verplaatsen indien nodig, dit in samenspraak met het Lid. Er worden geen beurten of trainingen terugbetaald tenzij anders overeengekomen met A GYM.

 

ARTIKEL 12. GROEPSLESSEN 

12.1 In geval van deelname adhv beurtenkaart of losse beurt is het Lid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de groepslesfaciliteiten van A GYM. Het Lid dient minimum 18jaar te zijn voor deelname aan de lessen. Bij aankoop van een beurtenkaart wordt er toegang verleend tot het online bookingplatform. 

12.2 Reserveren voor een groepsles is verplicht en kan tot ten laatste 4h voor start van de groepsles. Indien later gereserveerd wordt, kan dit enkel door A GYM te contacteren via SMS of whatsapp en na bevestiging van A GYM.

12.3 Reservering van groepslessen kan slechts geschieden bij A GYM via het online bookingplatform. Indien overeengekomen met A GYM kan dit ook geschieden via SMS, Whatsapp of mail. A GYM kan als voorwaarde stellen dat groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door A GYM te bepalen wijze. 

12.4 Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Voor iedere groepsles geldt ook een minimum aantal deelnemers (4 personen). Indien de reservaties voor de groepsles onder dit aantal zit zal A GYM de les annuleren het Lid hierover ook ten laatste 2 uur voor aanvang van de les contacteren.

12.5 A GYM behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/of de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor de training of beurtenkaart. 

 

ARTIKEL 13. ANNULATIEBELEID

13.1 Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoekt A GYM het lid vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven. 

13.2 Afspraken voor personal training kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 48h op voorhand, indien er later geannuleerd wordt door het lid behoudt A GYM het recht om een administratieve kost ter waarde van de volledige beurt aan te rekenen. Voor annulatie wordt A GYM ofwel via SMS, whatsapp of via mail op de hoogte gebracht.

13.3 Afspraken voor groepslessen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24h op voorhand, indien er later geannuleerd wordt door het lid behoudt A GYM het recht om een administratieve kost ter waarde van de volledige beurt aan te rekenen. Annulatie voor 24h kan via het online bookingplatform of door A GYM te contacteren via SMS, whatsapp of mail. Indien later geannuleerd wordt is dit enkel mogelijk door A GYM te contacteren ofwel via SMS, whatsapp of via mail. Lessen in kader van lessenreeksen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden, hier wordt steeds een volledige beurt aangerekend.

13.4 Indien er sprake is van overmacht, wordt deze administratieve kost kwijtgescholden. Lessen in kader van lessenreeksen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden, hier wordt steeds een volledige beurt aangerekend. Onder overmacht wordt begrepen:

- Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer

- Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner

- Een plots overlijden van een gezinslid (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)

- Plotselinge ziekte

13.5 Indien er meermaals laattijdig wordt geannuleerd omwille van ‘overmacht’, zal bekeken worden wat nog als noodgeval gedefinieerd kan worden. A GYM behoudt in dit geval ook het recht om een medisch attest of bewijs te vragen voor het staven van de annulatie. A GYM behoudt daarbij ook het recht de situatie niet te erkennen als overmacht.

 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Het betreden van de vestiging en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten georganiseerd van/door A GYM, geschiedt geheel voor risico van het lid. Elk lid verklaart zich in goede fysieke toestand te bevinden om actieve en passieve fysieke inspanningen zonder lichamelijke schade uit te oefenen. 

14.2 Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. 

14.3 A GYM (en zijn medewerkers) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van A GYM of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de Vestiging.

14.4 De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

14.5 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van A GYM hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan A GYM te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

9.5 A GYM is niet aansprakelijk voor het parkeren aan de Vestiging of mogelijke verkeersboetes.

 

ARTIKEL 15. HUISREGLEMENT 

15.1 Het Lid is bekend met de door A GYM gehanteerde huisregels. Deze huisregels zichtbaar geplaatst in de vestiging. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven. 

15.2 A GYM kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft. 

15.3 A GYM behoudt zich het recht voor om bij voor haar moverende redenen de beurtenkaart of abonnement in te vorderen en een beurtenkaart/abonnement per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. 

 

ARTIKEL 16. WEBSHOP

16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door het Lid en elke bezoeker van de Webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de Webshop van A GYM moet het Lid deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van het Lid worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door A GYM aanvaard zijn.

16.2 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

16.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door A GYM. A GYM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. A GYM is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

16.4 Er is sprake van een verbintenis zodra het Lid via een van de hierna opgesomde betalingswijzen het bedrag van zijn/haar aankoop, gedeeltelijk of geheel heeft betaald. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen, tenzij anders overeengekomen met A GYM.

 • via kredietkaart
 • via bankkaart

A GYM is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij het Lidbetrokken is. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover A GYM beschikt, is het Lid in geval van niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is het Lid van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25,00EUR per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt A GYM zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

16.5 Artikelen besteld via de webshop worden geleverd in BELGIË of ter plaatse afgehaald in de Vestiging van A GYM. Deze levering gebeurt door BPOST. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van het Lid geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Het overschrijden van deze termijn, of een melding van een kortere leveringstermijn, kan geen verbreking van de verkoopovereenkomst inhouden.

16.6 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door het Lid onverwijld worden gemeld aan A GYM.

16.7 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op het Lid vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

16.8 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van A GYM. 

 

ARTIKEL 17. HERROEPINGSRECHT WEBSHOP

17.1 Het Lid heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop het Lid of een door het Lid aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

17.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet het Lid A GYM via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail of per post naar A GYM: Dorpsstraat 5, 2940 Stabroek; info@a-gym.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet het Lid zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

17.3 De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan A GYM heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan A GYM. Het Lid is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van het Lid.

17.4 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt A GYM zich het recht voor om het Lid aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door het Lid dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

17.5 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal A GYM alle tot op dat moment van het Lid ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan het Lid terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat A GYM alle goederen heeft teruggekregen. A GYM betaalt het Lid terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee het Lid de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen met A GYM.

17.6 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop A GYM geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

ARTIKEL 18. GARANTIE

18.1 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

18.2 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij het Lid thuis zijn afgeleverd, dient het Lid contact op te nemen met A GYMen het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan A GYM. Bij vaststelling van een gebrek moet het Lid A GYM zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door het Lid te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

18.3 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

18.4 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door het Lid.

 

ARTIKEL 19. PRIVACY

19.1 A GYM verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar website gebruikers. Bepaalde gegevens dienen namelijk uitdrukkelijk ingevuld te worden bij invullen van het contacformulier. Dit zijn gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, … Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door cookies, gebruik van website en social media, respons via mail, doorklikgegevens en andere technologieën. 

19.2 Indien het lid waarmee A GYM een samenwerking opstart worden ook adres, bankgegevens voor domiciliëring (indien gewenst), gegevens over huidige gezondheid en levensstijl, trainingsdoelen, lichaamssamenstelling, … bijgehouden in functie van een goede begeleiding en veilige coaching. Indien het Lid hier een specifieke en gedetailleerde lijst van wenst te ontvangen, kan hiervoor via e-mail verstuurd worden naar A GYM (info@a-gym.be).

 19.3 A GYM verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens niet door te geven aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij A GYM wettelijk verplicht wordt.

19.4 De persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen. Bij een mogelijk probleem zal A GYM binnen de 72 uur de privacy commissie en betrokken partijen verwittigen en alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

19.5 Het Lid heeft ten alle tijden recht om zijn/haar persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met A GYM via e-mail (info@a-gym.be).

 

ARTIKEL 20. SLOTBEPALING 

20.1 Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 06/04/2024. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. 

20.2 Bij deelname aan eender welke activiteit georganiseerd door of bij A GYM gaat het Lid automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en het huisreglement.

20.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden. 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken